This video, https://www.youtube.com/watch?v=m1i_arbKSnI, can also be seen at https://www.youtube.com/channel/UCHefItAy-4Bzvlu67fCZV1w.